Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Όροι Υπηρεσίας

Η ιστοσελίδα Ο Κήρυκας της Χριστιανικής Επιστήμης («Herald-Online» ή η «Ιστοσελίδα») είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται και έχει συσταθεί από τον Εκδοτικό Οίκο της Χριστιανικής Επιστήμης (The Christian Science Publishing Society [όπως ονομάζεται στα αγγλικά]) (“CSPS”) στη Βοστώνη των ΗΠΑ.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτή την Ιστοσελίδα, ή εάν ισχυρίζεστε ότι χρησιμοποιούμε δικό σας έργο, για το οποίο είστε κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων, χωρίς να έχουμε λάβει άδεια από εσάς, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση herald@csps.com.

Χρησιμοποιώντας αυτή την Ιστοσελίδα, γίνεστε «Χρήστης» της Ιστοσελίδας για τους σκοπούς των παρόντων Όρων Υπηρεσίας («Όροι»), και δέχεστε και συμφωνείτε να τηρείτε τους κανόνες, τις οδηγίες, τις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Ιστοσελίδας, όπως ορίζονται κάτωθι και στην Πολιτική μας περί Ιδιωτικού Απορρήτου (Privacy Policy).  Η Πρώτη του Χριστού Εκκλησία, Επιστήμονος, ο Εκδοτικός Οίκος της Χριστιανικής Επιστήμης, και οι θυγατρικές αυτών διατηρούν το δικαίωμα μεταβολής των παρόντων Όρων και της Πολιτικής μας περί Ιδιωτικού Απορρήτου ανά πάσα στιγμή.

Εάν επισκεφτείτε την παρούσα Ιστοσελίδα εκτός των ΗΠΑ, οι πληροφορίες τις οποίες λαμβάνουμε ως αποτέλεσμα της από μέρους σας χρήσης της Ιστοσελίδας ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας και να μεταβιβαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα υπόκεινται στους νόμους των ΗΠΑ περί ιδιωτικού απορρήτου και προστασίας δεδομένων που ενδέχεται να μην είναι αντίστοιχοι με τους νόμους που ισχύουν στη χώρα σας. Χρησιμοποιώντας την παρούσα Ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και επεξεργασιών πληροφοριών προς και εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

ΧΡΗΣΗ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.

Το «Περιεχόμενο» ορίζεται ως το σύνολο του περιεχομένου που είναι διαθέσιμο σε ή μέσω της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, κειμένου, αρχείων, εικόνων (όπως φωτογραφίες, διασύνδεση γραφικών με το χρήστη, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια πλήκτρων και σχεδιασμός), μουσικών έργων και ήχων, ακουστικών και οπτικοακουστικών έργων, συλλογών, πληροφοριών, και όλων των υπολοίπων στοιχείων της Ιστοσελίδας.

Τα πνευματικά δικαιώματα (© 2013) του Περιεχομένου αυτής της Ιστοσελίδας ανήκουν στον Εκδοτικό Οίκο της Χριστιανικής Επιστήμης και/ή στις θυγατρικές ή τους προμηθευτές αυτού. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.

Το Περιεχόμενο και η Ιστοσελίδα βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή ελέγχονται από τον Εκδοτικό Οίκο της Χριστιανικής Επιστήμης (CSPS), τις θυγατρικές του, και/ή τους δικαιοπαρόχους αυτού, και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικής μορφής παρουσίασης, εμπορικού σήματος, ευρεσιτεχνίας, και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από τον Εκδοτικό Οίκο της Χριστιανικής Επιστήμης, συμφωνείτε να μην πωλήσετε, αδειοδοτήσετε, διανείμετε, αναπαράγετε, παρουσιάσετε δημοσίως ή εμφανίσετε, μεταδώσετε ή μεταβιβάσετε, δημοσιεύσετε, τροποποιήσετε, επεξεργαστείτε, προσαρμόσετε, μεταφράσετε, συγκεντρώσετε, δημιουργήσετε παράγωγα έργα από, ή προβείτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Περιεχομένου ή της Ιστοσελίδας. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων που δεν εκχωρούνται ρητώς μέσω των παρόντων Όρων.

Επιτρεπόμενη και Περιορισμένη Χρήση και Κοινοποίηση Περιεχομένου.  
 

Ο Χρήστης δύναται να:
α. Χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Ο Εκδοτικός Οίκος της Χριστιανικής Επιστήμης με το παρόν σας παρέχει περιορισμένη, ανακλητή, μη υποαδειοδοτήσιμη άδεια να αναπαράγετε και να παρουσιάζετε το Περιεχόμενο αποκλειστικά για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση σε σχέση με την θεώρηση του Περιεχομένου και τη χρήση της Ιστοσελίδας.

β. Κοινοποιεί Περιεχόμενο μόνο (i) μέσω των λειτουργιών κοινοποίησης που παρέχονται από την Ιστοσελίδα, (ii) μέσω της μη δημόσιας παρουσίασης Περιεχομένου σε οικογένεια και φίλους στην οθόνη κάποιας συσκευής, ή (iii) με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιτρέπεται στους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τις Άδειες παρακάτω, που παραθέτουν ορισμένες χρήσεις του Περιεχομένου που μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς να απαιτείται η λήψη σχετικής άδειας. Παρέχονται επίσης πληροφορίες σχετικά με το πώς να ζητήσετε άδεια όταν χρειάζεται.

γ. «Κατεβάσει» άρθρα σύμφωνα με τη λειτουργικότητα που επιτρέπει η Ιστοσελίδα. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο κάθε άρθρου στον υπολογιστή σας, και να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο για δική σας προσωπική χρήση. Κάθε άρθρο πρέπει να παραμένει ακέραιο και να διατηρεί όλες τις ειδοποιήσεις σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες ειδοποιήσεις ιδιοκτησίας όπως προβλέπεται στο άρθρο της Ιστοσελίδας.

Μη Εξαγωγή Περιεχομένου. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στους παρόντες Όρους και από τη λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας, δεν μπορείτε να βγάλετε, έχετε πρόσβαση σε, «κατεβάσετε» ή εξάγετε φωτογραφίες, γραφικά, κείμενο, ηχητικό ή άλλο Περιεχόμενο ως ανεξάρτητα αρχεία, ξεχωριστά από τα συμφραζόμενα στα οποία παρέχεται το Περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα. Επίσης δεν μπορείτε να μεταβάλετε ή να τροποποιήσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο αφού το «κατεβάσετε».

Μη Αναδημοσίευση ή Παράγωγη Χρήση. Συμφωνείτε να μην «κατεβάζετε» το σύνολο ή μέρη του Περιεχομένου με συστηματικό ή τακτικό τρόπο ή αντίστοιχα, προκειμένου να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων ή συλλογή υλικών σε οποιοδήποτε μέσο, που θα περιλαμβάνει το σύνολο ή υποσύνολο του Περιεχομένου, για περαιτέρω αναπαραγωγή, δημοσίευση, διανομή ή για παροχή πρόσβασης σε άλλους, είτε αυτή η συλλογή είναι σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή. Περαιτέρω, συμφωνείτε να μην τοποθετείτε αντίγραφα του Περιεχομένου, στο σύνολό του ή εν μέρει, σε θεσμικό χώρο αποθήκευσης, που αποτελεί μορφή αναδημοσίευσης. Το Περιεχόμενο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαφορετικά χωρίς την πρότερη γραπτή άδεια του Εκδοτικού Οίκου της Χριστιανικής Επιστήμης ή, στην περίπτωση υλικού τρίτων, χωρίς την πρότερη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη του εν λόγω υλικού. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε ή να αφαιρέσετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, πνευματικό δικαίωμα ή άλλη ειδοποίηση από αντίγραφα του Περιεχομένου. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να ζητήσετε άδεια να επαναχρησιμοποιήσετε Περιεχόμενο, παρακαλείσθε να δείτε τις πληροφορίες μας παρακάτω σχετικά με τις Άδειες.

Εμπορικά σήματα 

Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, και οι εμπορικές επωνυμίες αποτελούν αντικείμενο ιδιοκτησίας του Εκδοτικού Οίκου της Χριστιανικής Επιστήμης ή των θυγατρικών του και/ή τρίτων δικαιοπαρόχων: Τα JSH-Online™, The Christian Science Journal®, Christian Science Sentinel®, the Herald of Christian Science®, και άλλα σχετικά σήματα και λογότυπα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα στην ιδιοκτησία του Εκδοτικού Οίκου της Χριστιανικής Επιστήμης, και δύνανται να εγγραφούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες.

Ο σχεδιασμός του σχεδίου με το Σταυρό και το Στέμμα αποτελεί εμπορικό σήμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Χριστιανικής Επιστήμης, και έχει καταχωρηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες. Ο σχεδιασμός του Σταυρού και του Στέμματος χρησιμοποιείται με άδεια.

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Παραίτηση δικαιώματος των Εγγυήσεων

Η παρούσα Ιστοσελίδα, η λειτουργία της και όλες οι πληροφορίες, το Περιεχόμενο, το υλικό, ή τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτή την Ιστοσελίδα παρέχονται από τον Εκδοτικό Οίκο της Χριστιανικής Επιστήμης «ως έχουν» και χωρίς ισχυρισμούς ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητούς ή μη, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των μη εκπεφρασμένων εγγυήσεων της εμπορευσιμότητας, της καταλληλότητας για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό, και της μη παραβίασης. Ο Εκδοτικός Οίκος της Χριστιανικής Επιστήμης δεν θα είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, άμεσης, έμμεσης, παρεπόμενης, σωφρονιστικής, και επακόλουθης ζημίας. Λόγω του γεγονότος ότι κάποια κράτη/δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν ορισμένες παραιτήσεις δικαιωμάτων ή περιορισμούς ευθύνης, ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Ο Εκδοτικός Οίκος της Χριστιανικής Επιστήμης δεν ευθύνεται με κανέναν τρόπο για τη συμπεριφορά των χρηστών της παρούσας Ιστοσελίδας ή για πληροφορίες που ανταλλάσσονται ή αναρτώνται σε αυτή την Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων για δυσφήμηση.

Ισχύουσα Νομοθεσία 

Όλες οι παραιτήσεις δικαιώματος, οι πολιτικές, οι όροι και οι προϋποθέσεις, και οι διαφορές επ’ αυτών θα διέπονται από τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κοινοπολιτείας της Μασσαχουσέτης ανεξάρτητα από τη χώρα διαμονής σας, κατοικίας σας ή την υπηκοότητά σας.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ

Οι παρούσες πληροφορίες σχετικά με τις Άδειες αναγράφουν ορισμένες χρήσεις στις οποίες μπορούν να προβούν οι Χρήστες σχετικά με το Περιεχόμενο χωρίς να χρειάζεται να ζητήσουν άδεια. Παρέχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με το πώς να ζητείται άδεια όταν απαιτείται.

Χρήσεις για τις οποίες δεν χρειάζεται να ζητήσετε άδεια

Ανταλλαγή φωτοτυπιών ή έντυπων αντιγράφων άρθρων

Οι Χρήστες δύνανται να «κατεβάσουν» Περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα —ένα αντίγραφο που να διαβάζεται από μηχανήματα και ένα έντυπο αντίγραφο ανά σελίδα— αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση, όπου επιτρέπεται από τη λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας (σε ορισμένες περιπτώσεις η λειτουργικότητα ενδέχεται να μην επιτρέπει στους Χρήστες να εκτυπώσουν ή να «κατεβάσουν» Περιεχόμενο). Οι Χρήστες δύνανται να ανταλλάσσουν έως 100 φωτοτυπίες ή έντυπα αντίγραφα ενός ανεξάρτητου άρθρου κειμένου, και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (εκκλησίες, άτυπες ομάδες, σχολεία και παρεμφερή) δύνανται να κάνουν έως δύο μεγεθύνσεις σε χαρτί (π.χ., για βιτρίνες, ανάρτηση σε εκδηλώσεις, κτλ.), ή έως 100 φωτοτυπίες ή έντυπα αντίγραφα ενός ανεξάρτητου άρθρου κειμένου για διανομή μία φορά, χωρίς χρέωση, σε δημόσιες εκδηλώσεις και ομιλίες, εκθέσεις, συναντήσεις, συνέδρια, συσκέψεις κορυφής κτλ. προς προώθηση του Herald-Online.

Παρακαλώ σημειώστε ότι η παραπάνω άδεια δεν επιτρέπει στους Χρήστες να ενσωματώνουν ή να αναρτούν οποιοδήποτε Περιεχόμενο σε άλλη ιστοσελίδα, δημοσίευση, κτλ. χωρίς άδεια (αλλά βλ. «Σύνδεση με την Ιστοσελίδα» παρακάτω). Πρέπει να βεβαιώνεστε ότι τα πνευματικά δικαιώματα της Ιστοσελίδας και άλλες ειδοποιήσεις και το URL [[[“http://herald.christianscience.com”]]] είναι αναγνώσιμα στα αντίγραφα. Όποτε είναι δυνατόν, σας ζητούμε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες ηλεκτρονικής κοινοποίησης που παρέχονται από την Ιστοσελίδα αντί να ανταλλάσσετε φωτοτυπίες των άρθρων, καθώς αυτό δίνει στον παραλήπτη τη δυνατότητα να εξερευνήσει την Ιστοσελίδα (βλ. παρακάτω).

 Κοινοποίηση Ηλεκτρονικών Αντιγράφων Περιεχομένου

Μεμονωμένοι Χρήστες δύνανται να κοινοποιούν ηλεκτρονικά αντίγραφα Περιεχομένου μόνο μέσω των λειτουργιών κοινοποίησης που παρέχονται από την Ιστοσελίδα ή μέσω επιτρεπτής μη δημόσιας παρουσίασης σε συσκευή. Ειδικότερα, η Ιστοσελίδα επιτρέπει στους Χρήστες να κοινοποιούν συνδέσμους (links) για ορισμένο Περιεχόμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η λειτουργικότητα αυτή στην ουσία δεν αποστέλλει αντίγραφο του Περιεχομένου, αλλά αντιθέτως στέλνει έναν σύνδεσμο για το Περιεχόμενο ώστε ο παραλήπτης του email να μπορεί να έχει πρόσβαση στο Περιεχόμενο κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που λαμβάνει στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Δεν χρειάζεστε άδεια για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργικότητα για «αποστολή συνδέσμου μέσω email». Ωστόσο, δεν μπορείτε να στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το ίδιο το Περιεχόμενο. Επιπλέον, η Ιστοσελίδα δύναται να επιτρέπει την κοινοποίηση συνδέσμων για το Περιεχόμενο μέσω του Facebook και/ή άλλων εφαρμογών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η κοινοποίηση Περιεχομένου με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπεται μόνο με χρήση της λειτουργικότητας που παρέχεται από την Ιστοσελίδα.

Σύνδεση με την Ιστοσελίδα

Το Herald-Online αναγνωρίζει την αναπτυσσόμενη δικτυακή κοινότητα και την κοινότητα του blogging και θέλει να λάβει μέρος στη συζήτηση.  Ωστόσο, σας ζητούμε να παρέχετε συνδέσμους για τα άρθρα του Herald-Online, αντί να τα αναπαράγετε στη δική σας ιστοσελίδα ή blog («η ιστοσελίδα σας»).

To Herald-Online σας προσκαλεί να τοποθετήσετε έναν σύνδεσμο στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας σας. [[[Παρακαλώ βλ. [[[http://herald.christianscience.com/link-to-us]]] για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να συνδεθείτε με εμάς καθώς επίσης και ένα λογότυπο με δικτυακή ενεργοποίηση]]].  Η αρχική σελίδα του Herald-Online προσφέρει σημαντικό μέρος δωρεάν προσβάσιμου περιεχομένου, που ενημερώνεται τακτικά, και δεν απαιτείται καμία άδεια για να συνδεθείτε με αυτό.

Ο «βαθύς σύνδεσμος» ("deep link") είναι ένας απευθείας σύνδεσμος για ένα συγκεκριμένο άρθρο ή άλλο Περιεχόμενο στον Herald-Online, σε αντίθεση με έναν σύνδεσμο που παραπέμπει στην αρχική μας σελίδα. Ένας σύνδεσμος που παραπέμπει στην αρχική σελίδα του Herald-Online δεν θεωρείται βαθύς σύνδεσμος. Εάν θέλετε να αναρτήσετε έναν βαθύ σύνδεσμο στην ιστοσελίδα σας, παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κοινοποίησης της Ιστοσελίδας για την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον εαυτό σας. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα περιλαμβάνει έναν βαθύ σύνδεσμο που θα παραπέμπει στο Περιεχόμενο, τον οποίο μπορείτε να αναρτήσετε στην ιστοσελίδα σας. Μπορείτε να αναπαράγετε την πρώτη παράγραφο κάποιου άρθρου, ή μια σύντομη περιγραφή άλλου Περιεχομένου, ως εισαγωγή στον βαθύ σύνδεσμο. Η λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην επιτρέπει την κοινοποίηση ορισμένου Περιεχομένου, και το Περιεχόμενο αυτό δεν θα πρέπει να κοινοποιείται με άλλες μεθόδους. Οι Χρήστες μπορούν να διατηρήσουν έως πέντε βαθείς συνδέσμους που παραπέμπουν σε Περιεχόμενο του Herald-Online χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια. Για να ζητήσετε άδεια να αναρτήσετε περισσότερους από πέντε βαθείς συνδέσμους, βλ. Αιτήματα Άδειας παρακάτω.

Άλλες Χρήσεις

Πέραν των όσων περιγράφονται ανωτέρω, εάν θέλετε να αναρτήσετε εκ νέου, να επανεκτυπώσετε ή να χρησιμοποιήσετε εκ νέου με άλλον τρόπο κάποιο άρθρο ή οποιοδήποτε άλλο Περιεχόμενο, βλ. την ενότητα «Αιτήματα Άδειας» που ακολουθεί.

Άδειες για φωτογραφίες και ηχητικό / βίντεο / podcast υλικό

Φωτογραφίες, ηχητικό και βίντεο Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων ηχητικών κλιπ, ηχητικών slideshows, ραδιοφωνικών προγραμμάτων, βίντεο και podcasts που αναρτώνται στην παρούσα Ιστοσελίδα διατίθενται αποκλειστικά για ιδιωτική, προσωπική χρήση. Δεν μπορείτε να κατεβάσετε, να βγάλετε, ή να αφαιρέσετε φωτογραφίες, εικονογραφήσεις ή άλλες εικόνες από τα συμφραζόμενα του κειμένου του άρθρου στο οποίο δημοσιεύτηκαν αρχικά. Δεν μπορείτε να «κατεβάσετε», να βγάλετε, ή να αφαιρέσετε ηχητικά κλιπ, ηχητικά slideshows, ραδιοφωνικά προγράμματα, βίντεο και podcasts εκτός εάν η λειτουργικότητα της Υπηρεσίας σας επιτρέπει συγκεκριμένα να προβείτε σε αυτές τις ενέργειες. Εκτός εάν επιτρέπεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σύμφωνα με τις παρούσες πληροφορίες σχετικά με τις Άδειες, απαιτείται η λήψη άδειας προκειμένου να αναδημοσιεύσετε, ενσωματώσετε, παρουσιάσετε δημοσίως, εμφανίσετε, ή διανείμετε το παρόν Περιεχόμενο με οποιαδήποτε μέσα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της μετάδοσης και των ιστοσελίδων.

Αιτήματα Άδειας

Για να ζητήσετε άδεια να αναπαράγετε Περιεχόμενο με πνευματικά δικαιώματα από την παρούσα Ιστοσελίδα με τρόπους που δεν αναφέρονται παραπάνω, ή για να υποβάλετε γενικές ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές επανεκτύπωσης που εφαρμόζουμε, στείλτε μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση copyright@csps.com. Παρακαλείσθε να σημειώνετε οποιαδήποτε ερώτησή σας με τις λέξεις “Copyright Request” στα αγγλικά.

Παρακαλείσθε να συμπεριλαμβάνετε τις ακόλουθες πληροφορίες μαζί με το αίτημά σας:

  • Το όνομά σας, τον οργανισμό σας, τη διεύθυνσή σας, το τηλέφωνό σας και το e-mail σας,
  • Τον τίτλο και το συγγραφέα του άρθρου ή περιγραφή τυχόν Περιεχομένου που δεν περιλαμβάνεται σε κάποιο άρθρο,
  • Το URL στο Herald-Online όπου βρήκατε το Περιεχόμενο, καθώς και το όνομα και την ημερομηνία της δημοσίευσής μας στην οποία εμφανιζόταν το στοιχείο, εάν αναφέρεται,
  • Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο,
  • Τα μέσα στα οποία σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο –παρακαλείσθε να είστε συγκεκριμένοι ως προς τη μορφή, (Έντυπη μορφή:  βιβλίο, περιοδικό, φωτοτυπίες, Ηλεκτρονική μορφή:  Ίντερνετ, εταιρικό διαδίκτυο (intranet), ηλεκτρονικό βιβλίο, CD-ROM, DVD, Οπτικό/Ακουστικό κτλ.),
  • Τη χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο,
  • Την κυκλοφορία ή των αριθμό αντιγράφων που θέλετε να κάνετε,
  • Την τιμή (εάν ισχύει) που σκοπεύετε να χρεώσετε για το προϊόν σας ή τη δημοσίευση,
  • Την ημερομηνία της εκδήλωσής σας, ή την αναμενόμενη ημερομηνία της δημοσίευσής σας, και
  • Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ενδέχεται να μας βοηθήσουν να εξετάσουμε το αίτημά σας.

Σημείωση: Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία Περιεχομένου που δεν βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή υπό τον έλεγχο του Εκδοτικού Οίκου της Χριστιανικής Επιστήμης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Εκδοτικός Οίκος της Χριστιανικής Επιστήμης οφείλει να παραπέμπει τα αιτήματα σε άλλους κατόχους δικαιωμάτων. Διαφορετικά είδη Περιεχομένου υπόκεινται σε διαφορετικές πολιτικές περί επαναχρησιμοποίησης. Εάν έχετε απορίες σχετικά με συγκεκριμένο Περιεχόμενο, παρακαλείσθε να μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τα Christian Science Reading Rooms έχουν χωριστές οδηγίες για την επαναχρησιμοποίηση Περιεχομένου. Παρακαλείσθε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση opendoors@csps.com για περισσότερες πληροφορίες.

Επαφές άδειας για σχετικές δημοσιεύσεις και οργανισμούς

Ο Εκδοτικός Οίκος της Χριστιανικής Επιστήμης και οι θυγατρικές του διατηρούν άλλες ιστοσελίδες που έχουν δικές τους πληροφορίες σχετικά με τις άδειες και τα πνευματικά δικαιώματα.

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος: 1 Μαρτίου 2013


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (PRIVACY POLICY)

Το ιδιωτικό σας απόρρητο είναι σημαντικό για εμάς. Συνεπώς, δεσμευόμαστε να σεβαστούμε το ιδιωτικό σας απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου (Privacy Policy) έχει σχεδιαστεί ώστε να σας βοηθήσει να κατανοήσετε με ποιον τρόπο χρησιμοποιούμε και διασφαλίζουμε τις πληροφορίες τις οποίες παρέχετε χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα.

Στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου,  οι «Όροι Υπηρεσίας» σημαίνουν τους δικούς μας Όρους Υπηρεσίας που θα βρείτε στη διεύθυνση [[[http://herald.christianscience.com/terms-of-service]]].  Άλλοι όροι που αναγράφονται με κεφαλαία έχουν τη σημασία που τους δίδεται στους Όρους Υπηρεσίας ή στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου.

1. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;

«Προσωπικά Δεδομένα» σημαίνει τα ακόλουθα είδη πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε, αποθηκεύσουμε και χρησιμοποιήσουμε σε σχέση με κάποιον ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο Χρήστη της Ιστοσελίδας προκειμένου να παρέχουμε στον εν λόγω Χρήση πρόσβαση στην Ιστοσελίδα:

α. «Προσωπικά Ταυτοποιήσιμες Πληροφορίες» σημαίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες υποβάλλονται από Χρήστες, όπως όνομα και email, που συλλέγονται και αποθηκεύονται από την Ιστοσελίδα μέσω ερευνών, διαδραστικών στοιχείων της Ιστοσελίδας, ή άλλης επικοινωνίας με τους Χρήστες. β. «Ειδοποιήσεις Εξυπηρέτησης Πελατών» σημαίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες, εκτός από Προσωπικά Ταυτοποιήσιμες Πληροφορίες, που αναφέρονται σε εμάς σχετικά με τη λειτουργία της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων αναφορών σφαλμάτων ή αιτημάτων για βελτιώσεις.

β. «Πληροφορίες Καταγραφής» (“Log Information”) σημαίνει πληροφορίες που στέλνει η εφαρμογή σας όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα. Οι εξυπηρετητές (servers) μας καταγράφουν αυτόματα βασικές πληροφορίες που στέλνει η εφαρμογή σας. Οι καταγραφές αυτές του εξυπηρετητή ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως είναι το μήνυμά σας, η διεύθυνση του Πρωτοκόλλου Ίντερνετ, άλλες πληροφορίες διευθυνσιοδότησης, η ημερομηνία και η ώρα του αιτήματός σας και ένα σύμβολο γνησιότητας που χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της δικής σας ταυτότητας και της ταυτότητας του υπολογιστή σας.

2. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ;

Ο πρωταρχικός μας σκοπός κατά τη συλλογή πληροφοριών είναι να σας παρέχουμε μια αποδοτική εμπειρία χρήστη. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου με σκοπό: να παρέχουμε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και οποιαδήποτε υποστήριξη πελατών ζητήσετε· να επιλύσουμε διαφορές και προβλήματα (troubleshoot)· να θέσουμε σε εφαρμογή τους Όρους της Υπηρεσίας μας· να εξατομικεύσουμε, αξιολογήσουμε και βελτιώσουμε την Ιστοσελίδα, το περιεχόμενο και τη διάταξη· εκτός εάν επιλέξετε να διαγραφείτε, για να σας ενημερώσουμε για στοχευμένο μάρκετινγκ, ενημερώσεις υπηρεσίας, και προσφορές στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών· να συγκρίνουμε πληροφορίες από άποψη ακρίβειας, και να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας· να σας παρέχουμε άλλες υπηρεσίες όπως περιγράφεται όταν συλλέγουμε τις πληροφορίες. Επιπλέον, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας όπως περιγράφεται παρακάτω.

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δεν σας ζητούμε πληροφορίες για την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα.  Ωστόσο, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες για το email σας, το όνομά σας ή τη διεύθυνσή σας εάν υποβάλετε αυτές τις πληροφορίες μέσα από έρευνες, στοιχεία της Ιστοσελίδας, και Ειδοποιήσεις Εξυπηρέτησης Πελατών, και ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να σας ενημερώνουμε σχετικά με την Ιστοσελίδα, το Περιεχόμενο και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουμε.  Μπορείτε να επιλέξετε να διαγραφείτε ως παραλήπτης αυτών των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του συνδέσμου που παρέχεται στις εν λόγω ειδοποιήσεις.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΏΝ

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται εκούσια ως ανατροφοδότηση (feedback) χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της επανεξέτασης αυτής της ανατροφοδότησης και τη βελτίωση της Ιστοσελίδας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αξιοποιούμε ανώνυμες πληροφορίες για σκοπούς μάρκετινγκ, παραδείγματος χάριν παρουσιάζοντας επιλεγμένα ανώνυμα σχόλια στην Ιστοσελίδα ή σε άλλες ειδοποιήσεις. Περαιτέρω, ενδέχεται από καιρού εις καιρόν να σας ζητήσουμε να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τις εμπειρίες σας, που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της ποιότητας. Δεν έχετε υποχρέωση καμία χρονική στιγμή να παρέχετε αυτές τις πληροφορίες.  Οποιεσδήποτε Προσωπικά Ταυτοποιήσιμες Πληροφορίες περιλαμβάνονται σε αυτή την ανατροφοδότηση δύνανται να χρησιμοποιηθούν από εμάς όπως περιγράφεται στην ενότητα «Προσωπικά Ταυτοποιήσιμες Πληροφορίες» ανωτέρω

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (LOG INFORMATION)

Θα χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες δρομολόγησης προκειμένου να σας παρέχουμε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και για στατιστικά στοιχεία.

3. ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται παρακάτω, δεν πρόκειται να πωλήσουμε, ενοικιάσουμε, εμπορευτούμε ή μεταβιβάσουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη ρητή σας άδεια, εκτός εάν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή με εντολή των αρμόδιων αρχών.

Το Herald-Online ενδέχεται να προμηθεύει το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας του, τις έρευνες και άλλες διαδραστικά στοιχεία μέσω παρόχων υπηρεσιών, στην οποία περίπτωση, τα Προσωπικά Δεδομένα ενδέχεται να μεταβιβάζονται μεταξύ του Herald-Online και των αντίστοιχων παρόχων υπηρεσιών προκειμένου να παρασχεθούν οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και να χρησιμοποιηθούν τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Ενδέχεται να συλλέγουμε ανώνυμα συγκεντρωτικά δεδομένα από την Ιστοσελίδα και να τα παρέχουμε στους παρόχους υπηρεσιών μας προκειμένου να μας βοηθήσουν με την έρευνα αγοράς μας και για στατιστικούς σκοπούς. Το Herald-Online ενδέχεται να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να βοηθήσει να προσδιοριστούν τρόποι βελτίωσης της Ιστοσελίδας. Το Herald-Online διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει μη προσωπικά ταυτοποιήσιμες, συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας για προωθητικούς σκοπούς και ως αντιπροσωπευτικό κοινό για διαφημιστές. Παρακαλείσθε να έχετε υπ’ όψιν ότι δεν πρόκειται για προσωπικές πληροφορίες, αλλά μόνο για γενικές περιλήψεις των δραστηριοτήτων των επισκεπτών και των πελατών μας.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από εμάς μπορούν να αποθηκευτούν και να τύχουν επεξεργασίας σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία εμείς, οι θυγατρικές μας, ή οι πάροχοι υπηρεσιών μας διατηρούν εγκαταστάσεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταδώσουμε πληροφορίες εκτός της χώρας όπου διαμένετε και/ή από την οποία χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, συμφωνείτε με οποιαδήποτε τέτοια μεταβίβαση πληροφοριών.

Παρά οτιδήποτε αντίθετο στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου ή στους Όρους Υπηρεσίας, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε, να χρησιμοποιούμε, να διατηρούμε ή να αποκαλύπτουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες στις οποίες έχουμε πρόσβαση εάν έχουμε εύλογο λόγο να πιστεύουμε ότι αυτή η πρόσβαση, χρήση, διατήρηση ή αποκάλυψη οποιωνδήποτε πληροφοριών είναι ευλόγως απαραίτητη προκειμένου να: (α) συμμορφωθούμε με οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο, κανονισμό, νομική διαδικασία ή εφαρμοστέο κυβερνητικό αίτημα, (β) εφαρμόσουμε τους Όρους Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης ενδεχόμενων παραβιάσεων αυτών, (γ) ανιχνεύσουμε, αποτρέψουμε ή αντιμετωπίσουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απάτη, θέματα ασφάλειας ή τεχνικά ζητήματα, ή (δ) προστατεύσουμε από επικείμενη βλάβη των δικαιωμάτων, της περιουσίας ή της ασφάλειάς μας, τους χρήστες μας, ή το κοινό όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

4. ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικά Ταυτοποιήσιμων Πληροφοριών που μας παρέχονται ή συλλέγονται από εμάς, και δεν τις διατηρούμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το επιτρεπόμενο προκειμένου να διεξάγουμε τις υπηρεσίες μας ή όπως απαιτείται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, με δέουσα τήρηση των υποχρεώσεων και των εξαιρέσεων που ισχύουν σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η επικοινωνία μέσω Διαδικτύου δεν είναι πάντοτε ασφαλής. Δεν μπορούμε να σας υποσχεθούμε ότι τρίτοι δεν μπορούν να λάβουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις Προσωπικά Ταυτοποιήσιμες Πληροφορίες σας. Αποτελεί προϋπόθεση της από μέρους σας χρήσης της Ιστοσελίδας ότι συμφωνείτε πως δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αντίστοιχη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους.

5. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Θα διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να: (1) παρέχουμε τη χρήση της Ιστοσελίδας, (2) επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με την Ιστοσελίδα ή άλλες υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουμε, (3) συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία, κανονιστικά αιτήματα και σχετικές εντολές των αρμόδιων δικαστηρίων, (4) εφαρμόζουμε τους Όρους Υπηρεσίας μας, ή (5) εκπληρώνουμε οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους σκοπούς που περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου.

6. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ;

Τα "cookies" είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του Χρήστη και χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις επισκέψεις του Χρήστη στην Ιστοσελίδα. Τα Cookies μας βοηθούν να δημιουργήσουμε ένα συνολικό προφίλ για τον τρόπο με τον οποίο ο Χρήστης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μας, και πόσο συχνά την επισκέπτεται. Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή πληροφοριών από τον υπολογιστή οποιουδήποτε Χρήστη – τα cookies μπορούν μόνο να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με επισκέψεις εντός της ιστοσελίδας μας.

Βλ. http://www.howstuffworks.com/cookie.htm για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies.

Οι περισσότεροι φυλλομετρητές (browsers) είναι αρχικά ρυθμισμένοι με τέτοιον τρόπο ώστε να αποδέχονται τα cookies. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας να απορρίπτει cookies ή να σας ειδοποιεί όταν ρυθμίζονται cookies. Ωστόσο, είναι πιθανόν ορισμένα μέρη του Herald-Online να μη λειτουργούν κανονικά εάν αφαιρέσετε τα cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τη χρήση τους, βλ. τις οδηγίες βοήθειας που παρέχονται στον browser σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του browser.

7. ΜΕΧΡΙ ΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ;

Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου ισχύει για υπηρεσίες που βρίσκονται στην ιδιοκτησία του Herald-Online και λειτουργούν από αυτό. Δεν ασκούμε έλεγχο σε άλλους χρήστες ή σε ιστοσελίδες τρίτων που ενδέχεται να συνδέονται με την Ιστοσελίδα μας ή η Ιστοσελίδα μας να παρέχει συνδέσμους προς αυτούς. Εκείνοι μπορούν να τοποθετήσουν τα δικά τους ή άλλα αρχεία στην ιστοσελίδα τους, να συλλέγουν δεδομένα, ή να ζητούν από εσάς προσωπικές πληροφορίες. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για αυτές τις άλλες ιστοσελίδες ή υπηρεσίες.

8. ΜΠΟΡΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ;

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τις διατάξεις της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Θα δημοσιεύουμε την αναθεωρημένη Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου στη διεύθυνση [[[http://herald.christianscience.com/privacy-policy]]].  Η αναθεωρημένη Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου θα τίθεται σε ισχύ εντός τριάντα (30) ημερών από την εν λόγω δημοσίευση. Συμφωνείτε ότι συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μετά την περίοδο ειδοποίησης των τριάντα (30) ημερών, αποδέχεστε την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου.

9. ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ;

Εάν θέλετε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να δείτε, να διορθώσετε, να συμπληρώσετε ή να διαγράψετε τις Προσωπικά Ταυτοποιήσιμες Πληροφορίες σας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση [[[http://herald.christianscience.com/contact-us]]].  Με την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε γρήγορα το αίτημά σας, υπό τον όρο ότι, ικανοποιώντας το αίτημά σας, δεν θα ενεργήσουμε ενάντια στην ισχύουσα νομοθεσία.

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος: 1 Μαρτίου 2013

Η Αποστολή του Κήρυκα

Το 1903, η Μαίρη Μπέϊκερ Έντυ, ίδρυσε το περιοδικό Ο Κήρυκας της Χριστιανικής Επιστήμης. Ο σκοπός του: «να διακηρύξει την παγκόσμια δραστηριότητα και την διαθεσιμότητα της Αλήθειας». Ο ορισμός της λέξης «κήρυκας», όπως αναφέρεται σε ένα λεξικό, είναι «προάγγελος - ένας αγγελιοφόρος που προπορεύεται για να μεταφέρει ένα μήνυμα για κάτι που πρόκειται να ακολουθήσει», δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προσωνυμία Κήρυκας και επιπλέον επισημαίνει την υποχρέωσή μας, την υποχρέωση του καθενός από εμάς, να δούμε ότι ο Κήρυκάς μας εκπληρώνει την εμπιστοσύνη του, μία εμπιστοσύνη αχώριστη από τον Χριστό και που πρώτα ανήγγειλε ο Ιησούς (Μαρκ.16:15), «Υπάγετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε το ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν».

Μαίρη Σαντς Λη, Sentinel (Φρουρός) της Χριστιανικής Επιστήμης, 7 Ιουλίου, 1956.

Μάθετε περισσότερα για τον Κήρυκα και την Αποστολή του.